fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Teamunity hosting szolgáltatások

Általános Szerződési Feltételek

Nemcsényi Gábor E.V. (7696 Hidas, Szabadság utca 7., adószám: 69789120-1-22, elérhetősége: info@teamunity.hu mobil: +36 30 956 9555), mint Szolgáltató/Vállalkozó a továbbiakban: Szolgáltató -, az általa nyújtott szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé.

 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma

1.1. A Szolgáltató szolgáltatásaira előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető) részére a Előfizetői Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
1.2. Az Előfizető a Megrendelő elküldésével elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
1.3. Szolgáltató vállalja, hogy Előfizető igényei szerint weboldalt készít Előfizető számára. Előfizető vállalja, hogy a szerződében rögzített díjat megfizeti Szolgáltató részére.

1.4. Szolgáltató vállalja, hogy Előfizető weboldalát jelen szerződésben rögzítettek szerinti díjazás ellenében üzemelteti.

 1. Szerződéskötés

2.1. Előfizető lehet bármely cselekvőképes természetes vagy jogi személy.
2.2. Az Előfizető a szerződéskötést a https://www.teamunity.hu weboldalon elektronikusan kitöltött „Online megrendelő” kitöltésével kezdeményezheti.
2.3. Szolgáltató e-mailben tájékoztatja Előfizetőt, hogy a szerződést megkapta és elfogadta. Az előfizetési díj akkor tekintendő teljesítettnek, mikor az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
2.4. Előfizető felel az általa megadott adatok valóságáért ezért köteles valós adatokat és e-mail címet megadni.
2.5. A előfizetői szerződés legrövidebb időtartama többségében 1 hónap. Néhány díjcsomag esetében 12 hónap.

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99,99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások és a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból kifolyólag üzemzavar lép fel (pl. áramszünet, internet kimaradás, természeti katasztrófa, stb..). Szolgáltató nem felel jelen pontban meghatározott okokból fakadó károkért.
3.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának kiegyenlítésétől számított 1 munkanapon belül biztosítani.
3.3. A Szolgáltató a szerződésben szereplő díj ellenében technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez.
3.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé kiszámlázni. Az első számlát a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet az Előfizető a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
3.5. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt e-mail formájában. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
3.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.
3.7. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.
3.8. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről tájékoztatni kell az ügyfeleit 30 nappal a változás érvénybe lépése előtt.

 1. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

4.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
4.2. Előfizető köteles a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért előfizetői díjat fizetni. A előfizetői díj tartalmazza a szolgáltatás zavartalan igénybevételéhez szükséges összes díjat. A előfizetői díj összege a előfizető által kért szolgáltatás-módosítások következtében módosulhat.
4.3. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
4.4. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
4.5. Az Előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására.
4.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a Szolgáltatónak bejelenteni.
4.7. Az Előfizető nem sértheti a Szolgáltató jó hírnévhez fűződő jogát.
4.8. Az Előfizető vállalja a teljes mind jogi és pénzügyi felelősséget a tárhelyén tárolt adatokért/fájlokért és a miattuk bekövetkező károkért! Kiemelten abban az esetben, ha az Előfizető illegális tevékenységre használja és/vagy illegális tartalmat helyez el vagy lehetővé teszi mások számára, hogy elhelyezzenek. Az emiatt hivatalos szervek által bizonyítékként lefoglalt szerver gép teljes árát, az ügyfelek teljes kárigényét és a szolgáltató előre látható teljes bevétel kiesését köteles megfizetni 1 hónapon belül.
4.9. Az Előfizető kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapismeretekkel.

 1. A Szerződés megszűnése

5.1. Jelen szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja. Ez esetben a szerződés a előfizetői díjjal fedezett időszak utolsó napján szűnik meg.
5.2. Ha az Előfizető olyan tartalmat helyez el a szerveren, amely jogszabályba ütközik, illetve a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással visszaél, a Szolgáltató a előfizetői szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
5.3. A Szolgáltató abban az esetben is élhet az azonnali hatállyal történő felmondási jogával, amennyiben a Előfizető az esedékességtől számított 10 napon túl nem tesz eleget bérleti díjfizetési kötelezettségének.
5.4. A Előfizetői szerződés bármely okból történő, idő előtti megszűnése esetén a már megfizetett bérleti díjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni.
5.5. A Szolgáltató a szerződés megszűnését követően a Előfizető által a tárhelyen elhelyezett állományokat figyelmeztetés nélkül törli.
5.6. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
5.7. A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.
5.8. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a határozott idejű Szerződés érvényességéig esedékes listaáras díjat és visszamenőleg a határozott időtartamból eltelt hónapok után kapott kedvezmény mértékét a Szolgáltatónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni.
5.10. Amennyiben az Előfizető a határozott idejű szerződés havidíját nem fizeti ki a szerződésben meghatározott időpontig a Szolgáltató részére, akkor az szerződés felmondásnak minősül és az 5.8 pont alapján kell eljárni.

6. Szolgáltatás specifikus rendelkezések

 1. Web Host
  6.1. Az Előfizető köteles a szerveren elhelyezett kódok (tartalom- és holnapkezelő rendszerek, pl.: WordPress, Joomla, Drupal, Magento, stb.) biztonsági frissítéseiről gondoskodni, különös tekintettel a nyílt forráskódú alkalmazásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a biztonsági kockázattal használt programok és kódok használatából eredő károkért.
  6.2. Az Előfizető nem folytathat a Szolgáltató szerverének használatával kéretlen reklámlevelek (SPAM) küldését, mivel a hatályos, 2001-ben elfogadott elektronikus kereskedelmi törvény tiltja az ilyen irányú tevékenységet. Ekképpen az Előfizető kizárólag önkéntes, bejelentkezés-alapú levelezést folytathat a Szolgáltató szerverének használatával. A kiküldött levelekben minden esetben fel kell kínálni a leiratkozás lehetőségét, és vissza kell olvasni a küldeményben a feliratkozó számítógépének IP-címét. Amennyiben az Előfizető törvényt sértő SPAM-küldést folytat, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy az Előfizetői Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
  6.3. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

6.3.1. Tilos a web tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
6.3.2. Tilos a web tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
6.3.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása;
6.3.4. Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
6.4. A tárhely konfigurálását az Előfizető végzi a Szolgáltató által biztosított webes adminisztrációs felületen.

7.Záró és vegyes rendelkezések

7.1. Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépését megelőzően köteles a honlapján közérthető módon tájékoztatni a bérlőket.
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
7.3. A Felek jelen szerződésből fakadó jogviták eldöntésére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, hatáskör hiányában a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
7.4. Jelen szerződés három egyező példányban készült, melyről két példány Szolgáltatót. egy példány Előfizetőt illeti.
7.5. Az Előfizető a Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a nevét és az általa a Szerződés alapján igénybe vett szolgáltatások megnevezését a Szolgáltató felhasználja saját marketing és referencia céljaira.