fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Domain Név Szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek Domain Név Szolgáltatásra

Nemcsényi Gábor (Székhely: 7696 Hidas, Szabadság utca 7., Adószám: 69789120) mint Szolgáltató a Szerződésben meghatározott domain név delegálási és fenntartási szolgáltatás mint Szolgáltatás biztosítását vállalja a szolgáltatást megrendelő Előfizetők részére.

 

Fogalommeghatározások

1.1. Szolgáltató: Nemcsényi Gábor (Székhely: 7696 Hidas, Szabadság utca 7., Adószám: 69789120)
1.2. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltétek domain név delegálási és fenntartási szolgáltatásra.
1.3. Megrendelőlap: A Szolgáltató által kialakított online szerződéskötési felületnek a megrendeléssel kapcsolatos adatokat és paramétereket tartalmazó oldalai.
1.4. Előfizető: a Megrendelőlapon meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely a Szolgáltatást igénybe veszi.
1.5. Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.
1.6. Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.
1.7. Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált domain.
1.8. Második szintű domain: Közvetlenül a felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu, co.hu).
1.9. Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó honlapján hozza nyilvánosságra.
1.10. Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Szolgáltató által továbbított igénylés alapján.
1.11. Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.
1.12. Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.
1.13. Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.
1.14. Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.
1.15. További kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos egyéb ügyekben a domain-használó képviselője.
1.16. Szerződés: a Szolgáltatás igénybevételére az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött megállapodás, amely az ÁSZF-ből és a Megrendelőlapból áll.
1.17. Szolgáltatás: a domain név delegálása iránti eljárás, a domain név fenntartása, valamint a domain név technikai működőképességének karbantartására vonatkozó szolgáltatások a Megrendelőlapon meghatározott módon.
1.18. Díjszabás: a Szerződés alapján a Szolgáltatás igénybevételére tekintettel Előfizető által fizetendő díjakat tartalmazó, a Szolgáltató által a Szolgáltatás honlapján közzétett árazás.
1.19. Fél vagy Felek: Szolgáltató és Előfizető külön-külön vagy együttesen.
1.20. Nyilvántartó: Az a szervezet, amely az igényelt és a delegált domain nevek kezelését – így különösen a közdomainek alá delegált domain nevekkel kapcsolatos adatok őrzését, fenntartását, hozzáférhetővé tételét – végzi.
A .hu közdomain esetén a Nyilvántartó az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa).
A .eu közdomain esetén a Nyilvántartó az EURid (European Registry of Internet Domain Names).
A .com, .net, .org és sok számú más nemzetközi domain esetén a Nyilvántartó az ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers).
Egyéb domain végződések esetén mindig az adott közdomain nyilvántartására jogosult szervezetet jelöli.
1.21. Szabályzat: A Nyilvántartó által kialakított és közzétett Domainregisztrációs Szabályzat.
A .hu közdomain esetén az aktuális változata elérhető a http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html címen.
A .eu közdomain esetén az aktuális változata elérhető a http://www.eurid.eu/files/docs/reg_pol_EN.pdf címen.
Az ICANN nyilvántartása alá tartozó közdomainekre vonatkozó szabályzatok aktuális változata elérhető a https://www.icann.org/policy címen.
További közdomainek esetén a szabályzat aktuális változata a kapcsolódó Nyilvántartó honlapján érhető el.
1.22. Online ügyfélkapu: Szolgáltató által biztosított felület, melyen Előfizető a Szolgáltatással, számlázással és egyéb kapcsolattartással összefüggő teendőit online el tudja végezni. Elérési címe: https://ugyfel.teamunity.hu

Tudjuk, hogy elsőre mennyire bonyolultnak tűnnek az ilyen szerződési feltételek. Segítünk: a hivatalos szöveget közérthetően, röviden összefoglaltuk az egyes fejezethez tartozó számozatlan információs részben, hogy könnyen megtalálja az ön számára fontos részeket. Ezek az összefoglalók azonban nem tekinthetők az Általános Szerződési Feltételek részének, csak általános tájékoztatásra szolgálnak.
Jelenleg a Nemcsényi Gábor domain név delegálási és fenntartási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket olvassa.
Az 1. pontban a szöveg további részében rendszeresen előforduló kulcsszavak jelentéseit tisztázzuk. Érdemes végigolvasni, tanulmányozni ezeket, ugyanis a szövegben számos alkalommal hivatkozunk rájuk. Feltételezzük, hogy ezt az első részt is elolvasta és tisztában van a fogalmak jelentésével, használatával.

2. Szolgáltatási feltételek

2.1. Szolgáltató jelen ÁSZF-ben az Online ügyfélkapuban felsorolt felső szintű és második szintű közdomainek alá tartozó domain nevek regisztrációját, átregisztrációját valamint fenntartását vállalja.
2.2. Az Előfizető a kiválasztott domain foglaltságát a Szolgáltató internetes honlapján tudja ellenőrizni.
A domain névben használható karakterek:

 1. a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
 2. a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá
 3. a numerikus karakterek (0-9), továbbá
 4. a kötőjel (-)
 5. végződéstől függően egyes további Unicode karakterek

A domain névnek legalább 2 karakterből kell állnia (a végződés nélkül).
Végződéstől függően maximalizálva van a domain névben használható karakterek száma.
A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.
Egy domain név nem tartalmazhat kötőjelet a harmadik (3) és negyedik (4) pozícióban, hacsak nem kezdődik az „xn” karakterekkel és a domain név egy érvényes IDN névre fordítható.
Egy domain név nem kezdődhet az „xn-” karakterekkel és nem tartalmazhat Unicode karaktereket.
A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat.
Különböző ábécék karaktereinek keverése (például latin, görög és cirill) egy domain néven belül nem engedélyezett. Ez azt jelenti, hogy egy domain név csak egy (1) ábécé karaktereit tartalmazhatja. A számjegyeket 0-tól 9-ig és a kötőjelet az összes ábécé tartalmazza.
2.3. Előfizető tudomásul veszi és magára vonatkozóan kötelező érvényűnek elfogadja a kiválasztott domain név szerinti Szabályzatot.
2.4. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Nyilvántartó által kialakított és közzétett szabályok időnként megváltozhatnak. A szabályok változásáról Szolgáltató nem köteles értesíteni Előfizetőt. A szabályok megváltozására tekintettel Előfizető nem élhet felmondással, azonban amennyiben Szolgáltató értesítést küld a változásról, Előfizető az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogást emelhet a változás ellen. Kifogás esetén Szolgáltató 15 napon belül jogosult felmondani a szerződést.
2.5. Előfizető felel és jótáll a domain regisztrációs folyamatban megadott Domain-igénylő, Adminisztratív kapcsolattartó, Technikai kapcsolattartó és További kapcsolattartó személyekért.
2.6. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy Domain-igénylő, Domain-használó, Adminisztratív kapcsolattartó, Technikai kapcsolattartó és További kapcsolattartó személyek meghatározott mértékű, közvetlen ügyintézési és eljárási jogot szereznek a részükre delegált vagy velük kapcsolatba hozott domainek vonatkozásában, mely jogukkal bizonyos esetekben Szolgáltatónál vagy Nyilvántartónál közvetlenül is eljárhatnak.
2.7. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a domain név regisztrációja érdekében általában harmadik személyt/szervezetet, közreműködőt vesz igénybe, amelyek magatartását csak korlátozott mértekben tudja meghatározni. Erre tekintettel:
Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa igénybe vett közreműködő által alkalmazott általános szerződési feltételek rendelkezései szerint jár el, ebből következően a közreműködő általános szerződési feltételei kihatnak a Szerződésre is.
Előfizető köteles együttműködni Szolgáltatóval a közreműködő előtti eljárás során, így különösen Szolgáltató felhívására minden, az eljáráshoz szükséges adatot haladéktalanul Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, valamennyi szükséges nyilatkozatot megtenni.
Szolgáltató nem felelős a Szerződés meghiúsulásáért, amennyiben ez a Szolgáltató által igénybe vett közreműködő magatartására vagy szerződési feltételeire vezethető vissza, amennyiben Szolgáltató a közreműködő kiválasztása, felügyelete, utasításokkal való ellátása során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
2.8. Az ÁSZF jogviták rendezésére vonatkozó pontja nem alkalmazható nem .hu felső szintű domain alá tartozó domain név delegálása esetén. Amennyiben a Nyilvántartó az ICANN, az Előfizető a Szerződésből fakadó domain jogviták esetére aláveti magát az ICANN előtt zajló Egységes Vitarendezési Eljárásának (Uniform Dispute Resolution Procedure, http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy), melynek eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el. Egyéb Nyilvántartó esetén az adott Nyilvántartó vitarendezési eljárásának veti magát alá és annak eredményét magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Előfizető tudomásul veszi, hogy az eljárás eredményeként a delegálás visszavonására is sor kerülhet.
2.9. A .hu alá tartozó domain nevek delegálása során Szolgáltató a domain név delegálása iránti igénynek a Nyilvántartóhoz történő benyújtását megelőzően megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján az igény jogszerű-e, illetve megfelel-e a Szabályzatban foglalt feltételeknek. Szolgáltató a vizsgálat eredményéért és az ennek nyomán hozott döntéséért nem vállal felelősséget.
Az igény vizsgálata során Szolgáltató jogosult Előfizető jogosultságának és személyazonosságának igazolása érdekében Előfizetőtől dokumentumokat és igazolásokat kérni. Előfizető ezeket a dokumentumokat és igazolásokat elektronikus levélben köteles eljuttatni a Szolgáltatónak. A jogosultság igazolására szolgálhat különösen

 1. magánszemély esetén
  1. aláírt domain regisztrációs lap,
  2. nyilatkozat a személyi adatok hitelességéről,
  3. útlevél,
  4. letelepedési engedély;
  5. a domain végződéstől függően további igazolások
 2. szervezet estén
  1. cégszerűen aláírt domain regisztrációs lap,
  2. a szervezet létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló hatósági (közigazgatási vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),
  3. a szervezet nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány),
  4. a domain végződéstől függően további igazolások
 3. védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat;

Igénylő váltás esetén további igazolások szükségesek a domain névről lemondó féltől is.
2.10. Ha a Megrendelőlapon megadott adatok és a csatolt dokumentumok és igazolások alapján az igény a jogszabályoknak vagy a Szabályzatnak nem felel meg, illetve, ha az Előfizető nem bocsájtja a Szolgáltató rendelkezésére a regisztrációhoz szükséges dokumentumokat, úgy Szolgáltató az igénylést elutasítja.
2.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénylés időpontja az a számítógépes időpecséttel meghatározott időpont, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.
2.12. A megrendelés adatait, valamint a kapcsolódó dokumentumokat és igazolásokat Szolgáltató az igények kezelése céljából a Szerződés megszűnése napjától számított egy évig, de legalább a Szerződés hatálybalépésétől számított legalább öt évig megőrzi.
2.13. Amennyiben a domain név Előfizető számára már delegálásra került és annak fenntartását harmadik személy/regisztrátor végzi, Szolgáltató az Előfizető megbízásából a Nyilvántartónál vagy harmadik félnél eljárhat annak érdekében, hogy a továbbiakban a domain név fenntartását Szolgáltató végezhesse (domain átregisztráció / szolgáltató váltás / regisztrátor váltás).
2.14. Előfizető köteles a szükséges nyilatkozatokat megtenni és a szükséges dokumentumokat és egyéb információkat (pl. EPP kód) Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, hogy Szolgáltatót olyan helyzetbe hozza, hogy Szolgáltató a harmadik személy regisztrátornál a domainnév átvételének lebonyolítása érdekében eljárhasson.
2.15. Szolgáltató az átvétellel/átregisztrációval kapcsolatban felmerült költségeit jogosult Előfizetőnek kiszámlázni, és Előfizető köteles azokat a díjbekérő ellenében megtéríteni.
2.16. Domain delegálására irányuló igény, valamint az Előfizető adataiban beállott változás esetén Szolgáltató a friss adatokat az erre szolgáló Online ügyfélkapu felületen keresztül fogadja
Egyes végződések esetén a Szabályzat előírja a változások papíron történő bejelentését és igazolását. Ilyen esetben a változást Előfizetőnek a vonatkozó formai követelmények szerint kell benyújtania.
Szolgáltató a megfelelő adatokat az igény jogszerűségére, valamint a Szabályzatban foglaltaknak való megfelelésre vonatkozó esetleges vizsgálatot követően az igény megfelelősége esetén a Nyilvántartónak a hibátlan igénylés időpontjától számított 10 munkanapon belül elektronikus formában megküldi.
2.17. Az ugyanazon domain névre irányuló delegálási igényeket Szolgáltató a .hu közdomain alá irányuló igények esetén a rendelés beérkezésének sorrendjében, egyéb közdomain esetén a fizetés beérkezésének sorrendjében továbbítja Nyilvántartóhoz.
2.18. Szolgáltató az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás, stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében – a Szabályzat rendelkezései szerint – vele egyeztetve eljárni.
2.19. Amennyiben Nyilvántartó vagy közreműködője Szolgáltatót hiánypótlásra hívja fel, Szolgáltató erről Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja és Előfizetőt a hiányzó adatok, illetve dokumentumok és igazolások pótlólagos benyújtására hívja fel. A hiánypótlási kötelezettségének Előfizető köteles az értesítés kézhezvételétől számított 4 napon belül eleget tenni. Előfizető tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a Nyilvántartónak a hiánypótlási felhívásában foglaltaknak a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 nap alatt nem tesz eleget, úgy Nyilvántartó számítógépes rendszere az igényt automatikusan törölheti. A határidőn túl leadott, de a Nyilvántartóhoz még határidőn belül eljuttatható hiánypótlások soron kívüli kezeléséért Szolgáltató jogosult pótdíjat felszámítani.
2.20. Az Előfizető által pótlólagosan benyújtott adatokat, illetve dokumentumokat és igazolásokat Szolgáltató a kézhezvételtől számított legfeljebb 5 munkanapon belül Nyilvántartóhoz eljuttatja.
2.21. A Nyilvántartó által hozott döntésről Szolgáltató az Előfizetőt a domain név delegálásáról vagy a delegálás elutasításáról szóló határozat kézhezvételét követően legfeljebb 2 munkanapon belül tájékoztatja.
2.22. Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás megfelelő nyújtásáért az Előfizető által fizetendő díj mértékéig terjed, ide nem értve a szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozást, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott károsodást, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget. A Szerződés szerinti díjak a jelen pont szerinti felelősségkorlátozásra is tekintettel kerültek megállapításra.
2.23. Szolgáltató köteles a delegált domain név delegálását az Előfizető által kifizetett időszak végéig az Előfizető számára fenntartani.
2.24. Szolgáltató – amennyiben Előfizető erre igényt tart – külön szolgáltatás keretében biztosíthatja a Szabályzatban meghatározott – a domain név működéséhez szükséges – technikai feltételeket (elsődleges és másodlagos domain név szerver, postmaster email fiók, stb.), egyéb esetben Előfizető ezekről saját hatáskörben köteles gondoskodni.

A Szolgáltatási feltételek részben meghatározzuk, hogy milyen domainekkel kapcsolatos szolgáltatásokat vehet nálunk igénybe: regisztráció, átregisztráció, fenntartás. Kifejtjük, hogy a domain név regisztrációja során milyen karakterek használhatók illetve melyek nem engedélyezettek. A választott végződés szerinti szabályzatokat kell betartani. Ezeket a szabályzatokat a domain nevet nyilvántartó (a nyilvántartók nem mi vagyunk, lásd 1.20. pont) megváltoztathatja, erről önnek nem kell küldenünk értesítést, és emiatt nem élhet felmondással sem. Ha ilyen ügyben mégis küldünk értesítést, akkor 15 napja van kifogást emelni, mi pedig 15 napon belül mondhatjuk fel a szerződést. Az ön által megadott Domain-igénylő, Adminisztratív kapcsolattartó, Technikai kapcsolattartó és További kapcsolattartó személyekért ön tartozik felelősséggel, és elfogadja, hogy bizonyos ügyekben eljárhatnak a domain névvel kapcsolatban. Domain név regisztrációhoz a legtöbb szolgáltató, így mi is, harmadik személyt/szervezetet veszünk igénybe, akinek magatartására nem vagyunk hatással. Az ő szerződési feltételeit is be kell tartani, valamennyi szükséges nyilatkozatot, adatot a rendelkezésére kell bocsájtani. Ha a közreműködő miatt hiúsul meg a szerződés, nem tudjuk vállalni a felelősséget. A nemzetközi domain nevekre vonatkozó szabályzatok eltérnek a magyartól, érdemes ezeket tanulmányozni. Domain regisztráció során megvizsgáljuk, hogy minden feltételnek megfelel-e az igénye. Magyar domain regisztrációja esetén bizonyos esetekben szükség lehet jogosultság igazolásra, ezeket a 2.9-es pontban soroljuk. Ha valamilyen feltételnek nem felel meg a regisztrációs kérelem, elutasíthatjuk a domain regisztrációt. Az igénylés pontos időpontja egy számítógépes időpecséttel meghatározott időpont. A megrendelések adatait, dokumentumait a szerződés megszűnésétől legalább egy, legfeljebb öt évig őrizzük. Megbízásából eljárhatunk a domain név hozzánk történő átregisztrációja ügyében. Ennek költségei lehetnek, melyeket kiszámlázunk önnek. Ha változtak az adatai, ügyfélkapunkon keresztül köteles módosítani ezeket, egyes végződések esetében papíron is be kell jelenteni a változásokat. Ha egy domain nevet egyszerre többen regisztrálnának, a kérelmeket fizetés sorrendjében továbbítjuk a nyilvántartó felé. Ha bármilyen probléma merül fel a regisztráció során, haladéktalanul tájékoztatjuk róla, a hiányosságokat sürgősen, 5 napon belül pótolnia kell. A delegálás eredményéről a határozat kézhezvételét követően 2 napon belül értesítjük. A domain név fenntartását a kifizetett időszak végéig vállaljuk. Külön szolgáltatás keretében biztosítunk a domain neve működéséhez szükséges technikai feltételeket (elsődleges és másodlagos névszerver, postmaster email fiók, stb.), azonban ha erre nem tart igényt, önnek kell róla gondoskodni.

3. Díjfizetés

3.1. A Szolgáltatás igénybevételéért Előfizető – választása szerinti időszakra – előre díjfizetésre köteles. Az Előfizető által fizetendő díjak összegét a Szolgáltatás pontos tartalma határozza meg a Szolgáltató által közzétett mindenkori Díjszabás alapján.
3.2. Szolgáltató a számlázási időszak kezdete előtt legalább 10 nappal Előfizető részére az esedékes díjról díjbekérőt (proforma számlát) állít ki.
3.3. Előfizető az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a díjbekérőn szereplő fizetési határidőig:

 • Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással,
 • bankkártyás fizetéssel,
 • PayPal fizetéssel, vagy
 • Előfizető külön igénybejelentése alapján készpénzben,
 • Szolgáltató által esetlegesen elérhetővé tett egyéb fizetési módokon.

3.4. A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltatónál a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül. Szolgáltató ezzel egy időben az Előfizető számára a díjbekérőt felváltó hiteles elektronikus számlát állít ki.
3.5. Előfizető akkor is köteles az esedékes rendszeres díjat határidőben megfizetni, ha e határidőig a vonatkozó díjbekérőt nem kapta meg; köteles azonban ilyenkor haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.
3.6. Ismétlődő PayPal fizetés. Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával PayPal fizetési módot használ, bizonyos esetekben az automatikus megújítás (PayPal Subscription) elérhetővé válhat. A megújítás gyakorisága a Szolgáltatás fizetési időszakához igazodik. Amennyiben Előfizető ezt a fizetési módot választja és hozzájárulásáról nyilatkozik a PayPal oldalán, a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszeres díjbekérőinek díját a PayPal automatikusan ráterheli Előfizető PayPal számlájára és kiegyenlíti az esedékes díjbekérőt.
A PayPal automata fizetés bármikor törölhető a PayPal (www.paypal.com) oldalán. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem tájékoztatja a PayPalt a Szolgáltatás díjában bekövetkező változásról vagy törlésről, ezért az egyszer engedélyezett PayPal automata fizetés további kezelése Előfizető kötelessége és felelőssége.
Sikertelen PayPal-terhelés esetén a PayPal legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az automata fizetés felfüggesztésre kerül.
3.7. Automata PayPal fizetés. Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával PayPal fizetési módot használ, bizonyos esetekben az Automata PayPal fizetés (PayPal Fizetési Megállapodás/ PayPal Billing Agreement) elérhetővé válhat. Automata PayPal fizetés esetén a PayPal adatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők. Ennek feltétele, hogy Előfizető egy PayPal-os fizetés alkalmával a PayPal fizetési felületén nyilatkozik arról, hogy PayPal Számlázási Megállapodást (PayPal Billing Agreement) kíván kötni és igénybe venni. Szolgáltató nem kezel és nem tárol PayPal jelszavakat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a PayPal belépési azonosító alapján azonosítja Szolgáltató a PayPal fiókot. Automata PayPal fizetés esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a PayPal fiókhoz tartozó PayPal egyenleget az előfizetési díjjal megterhelje.
Az Automata PayPal fizetéshez való hozzájárulás bármikor törölhető az Online ügyfélkapu felületen vagy a PayPal szolgáltató felületén a „My preapproved payments” szekció alatt.
Automata PayPal fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 2 nappal kerül levonásra. Sikertelen PayPal-terhelés esetén a PayPal legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után az automata fizetés felfüggesztésre kerül.
3.8. Automata bankkártyás fizetés vagy bankkártya regisztráció. Ha Előfizető a megrendelés során vagy később egy fizetés alkalmával bankkártyás fizetési módot használ, bizonyos esetekben az automata bankkártyás fizetés elérhetővé válhat. Automata bankkártyás fizetés esetén a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül egyenlíthetőek ki az esedékes díjbekérők. Ennek feltétele, hogy Előfizető a Szolgáltató felületén nyilatkozik arról, hogy automata bankkártyás fizetést kíván igénybe venni. Szolgáltató nem kezel és nem tárol teljes bankkártyaadatokat, egyedi azonosító generálódik a fizetéskor, ez alapján és a bankkártya társaságok által engedélyezett részleges kártyaszám alapján azonosítja Szolgáltató a bankkártyát. A bankkártya adatokat Szolgáltató bankkártyás fizetési partnere tárolja, a kártyatársaságok által előírt szigorú biztonsági előírások szerint.
Automata bankkártyás fizetés esetén Előfizető az első fizetés alkalmával hozzájárul, hogy Szolgáltató ismétlődő fizetést kezdeményezzen a jövőben esedékes díjakra, és ezek esedékességekor a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot az előfizetési díjjal megterhelje.
Az Automata bankkártyás fizetéshez való hozzájárulás és a regisztrált bankkártya bármikor törölhető az Online ügyfélkapu felületen.
Automata bankkártyás fizetés esetén a díj az esedékesség (fizetési határidő) előtt 2 nappal kerül levonásra. Sikertelen bankkártya-terhelés esetén Szolgáltató legfeljebb 2 további alkalommal kezdeményezi a bankkártyás fizetést azonos díjbekérő vonatkozásában. Három sikertelen terhelési kísérlet után Szolgáltató felfüggeszti a bankkártya további terhelését.
3.9. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, ha az Előfizető általi fizetés a fizetésben közreműködő szolgáltató (PayPal, fizetési gateway, posta) hibájából nem kerül jóváírásra vagy adminisztrálásra Szolgáltatónál.
3.10. Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege. Amennyiben a Szerződés gazdálkodó szervezetek között jött létre, a számlában szereplő fizetési határidő elmulasztása esetén a késedelmi kamaton kívül a Díjfizetésre kötelezett köteles negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni.
3.11. Ha a domain hosszabbítás díja nem érkezik meg a fizetési határidőig, Szolgáltató a domaint automatikusan felmondja. Ilyen esetben végződéstől függően, a vonatkozó Szabályzat szerinti türelmi napok számáig van lehetősége Előfizetőnek visszaállítást kérni. A visszaállításnak egyes esetekben külön díja és előírása lehet. Amennyiben a visszaállításnak külön díja van, előfizető köteles azt megfizetni. Amennyiben Előfizető nem fizeti be a visszaállítással összefüggő díjat, Szolgáltató nem köteles a Domain név visszaállítását elvégezni, a domain név felmondott állapotban marad.
A visszaállítás sikerének érdekében Szolgáltató Előfizetőt dokumentumok és igazolások bemutatására kérheti és ebben az esetben az Előfizető ezeket a dokumentumokat és igazolásokat elektronikus levélben köteles eljuttatni a Szolgáltatónak. A dokumentumok megérkezéséig Szolgáltató a domain név visszaállítását nem tudja és nem köteles elvégezni.
3.12. Szolgáltató a delegálás elutasításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a domain regisztrációs díjat – saját költségeinek levonása után – Előfizetőnek visszafizeti.
3.13. Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról. Előfizető tudomásul veszi és elfogadja, hogy papír alapú számlát Szolgáltató nem állít ki.
3.14. Azokban az esetekben, amikor Előfizető díjvisszatérítésre jogosult, kérésére Szolgáltató az érintett számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben végzi a visszatérítést. Szolgáltató Előfizető jelzését követően – felmerülő saját költségeinek vagy egyéb kezelési költsége levonása után – 14 napon belül végrehajtja a visszatérítést. A visszatérítés végrehajtásáról Előfizető e-mailben értesítést kap. A felmerülő kezelési költségről Szolgáltató számlát állít ki.

A megrendelése során választott díjfizetési időszakonként fizeti előre a szolgáltatás díját, amelyről díjbekérőt (proforma számlát) állítunk ki a számlázási időszak előtt legalább 10 nappal. Ha euró vagy dollár alapú fizetést választott, akkor a számlát is ilyen pénznemben állítjuk ki. A számla a választása szerint lehet elektronikus vagy papír alapú. A díjbekérőn szereplő határidőig kell fizetnie, lehetősége van átutalással, bankkártyás fizetéssel, PayPal fizetéssel vagy esetleg egyéb módon rendezni számláját. Ha jóváírtuk az összeget, kiállítjuk a hiteles számlát. Ha esetleg nem kapta meg a díjbekérőt, azonnal jeleznie kell számunkra. Választhat ismétlődő, PayPal automata fizetést, ezt a PayPal felületén tudja szükség esetén törölni. Három sikertelen terhelés után az automata fizetés felfüggesztésre kerül. Automata bankkártyás fizetést vagy regisztrációt is választhat, ezekben az esetekben nem kell megadni újra a bankkártya adatait. Ezeket az adatokat mi nem tároljuk. Késedelmes fizetés estén késedelmi kamatot számolunk fel. Ha a domain hosszabbítási díja a fizetési határidőig nem érkezik meg, akkor a domaint automatikusan felmondjuk. Végződéstől függően ilyenkor még vannak türelmi napok, és a domaint vissza lehet állítani, ennek azonban külön költsége lehet. Ha ezt a költséget nem fizeti meg, akkor a domain név felmondott állapotban marad. A delegálás elutasításáról szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az esetleges költségek levonása után visszafizetjük. Díjvisszatérítést 14 napon belül a számla kiegyenlítésekor használt fizetési módon és pénznemben hajtunk végre az esetleges költségek levonása után. A felmerülő kezelési költségekről számlát állítunk ki.

4. Felelősség

4.1. Előfizető tudomásul veszi, hogy a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért Előfizető felel. A választott domain névvel kapcsolatos harmadik személyek általi igényérvényesítés esetén Előfizető kijelenti, hogy Szolgáltató, illetve Nyilvántartó helyébe lép, illetve – ha ennek akadálya van – minden segítséget megad részükre a követeléssel szembeni eredményes védekezéshez, és egyébként is mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót, teljesítési segédeit illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.
4.2. A delegált domain név megválasztásából, használatából, jelentéstartalmából eredő jogvitákból, károkozásból eredő igényekkel szemben Szolgáltató és Nyilvántartó nem tartozik helytállni. Előfizető kijelenti, hogy az ilyen költségeket Szolgáltatónak vagy Nyilvántartónak megtéríti, illetve hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy Szolgáltatót, illetve Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

A domain névért, jelentésének tartalmáért és használatáért ön felel. Ha valaki más is igényt tart a domain névre, minden segítséget megad és mindent elkövet az eredményes védekezésért. Az esetleges jogvitákból, károkozásból eredő igényekért felmerült költségeket önnek kell megtéríteni, és mindent el kell követnie azért, hogy egyik közreműködőt se érje érdeksérelem.

5. A Szerződés hatálya és megszűnése

5.1. A Szerződés az online felületen történő szerződéskötésre vonatkozóan a Szolgáltató honlapján meghatározottak szerint, határozatlan időre jön létre.
5.2. A szerződéskötés menete:
Az előfizető a megrendelését online, a Szolgáltató internetes oldalán juttathatja el Szolgáltató felé.

A Megrendelés felület alatt az Előfizetőnek:

 • ki kell választania a domain szolgáltatás típusát (új domain regisztráció, átregisztrálás, megújítás)
 • meg kell adnia a használni kívánt domain nevet,
 • meg kell adnia a használni kívánt kiegészítő, opcionális paramétereket,
 • meg kell adnia a domain névhez hozzárendelni kívánt igénylőt, -adminisztratív-, műszaki- és egyéb kapcsolattartó személyeket,
 • valamint saját adatait, meglévő előfizető esetén azonosítóját és jelszavát,

Végül Előfizetőnek véglegesíteni kell a megrendelését.

5.3. Az adatbeviteli hibák javítására a felületen keresztül végig lehetőség van egészen a megrendelés véglegesítéséig.
5.4. A megrendelés leadására, szerződéskötésre magyar és angol nyelven is lehetőség van. A Szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF magyar nyelven érhető el.
5.5. Az elküldött megrendelés megérkezését Szolgáltató legkésőbb a megérkezést követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Előfizető részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Előfizető által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat, rendelés számát, valamint a rendelés dátumát. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre. Amennyiben a visszaigazolás a rendelés megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Előfizetőhöz, illetve Szolgáltató nem fogadja el Előfizető rendelését, Előfizető mentesül a rendelési kötöttség alól. Előfizető rendelésétől számított 48 órán túl érkező automatikus visszaigazoló e-mail nem tekinthető Szolgáltató részéről a rendelés elfogadásának.
5.6. Szolgáltató lehetőséget biztosít szóbeli és e-mail útján történő megrendelésre is. Ebben az esetben Előfizető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó rendelést szóban vagy írásban, a telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálaton keresztül teszi meg. Szolgáltató 48 órán belül az általa nyújtott szóbeli tájékoztatást megerősítő visszaigazolást küld e-mail útján Előfizető részére. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről az Előfizető által tett megrendelés elfogadásának minősül. A rendelés elfogadásával Szolgáltató és Előfizető között érvényes szerződés jön létre.
5.7. Szolgáltató internetes honlapján vagy e-mail útján vagy telefonon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Szolgáltató nem iktatja.
5.8. A Szerződést bármely Fél indokolás nélkül felmondhatja. Előfizetőnek lehetősége van a Szerződést azonnali hatállyal vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára felmondani Előfizető általi felmondás esetén a felmondás érvényességének feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása vagy (előrefizetéses díjkonstrukció esetén) esedékes díjbekérője. A felmondási időszak végéig Szolgáltató köteles a Szolgáltatásokat nyújtani, Előfizető pedig a vonatkozó díjakat kifizetni. Szolgáltató a szerződést az aktuális, kifizetett számlázási időszak utolsó napjával mondhatja fel rendes felmondással.
5.9. A Szerződést bármely Fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik Fél a Szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan megsérti. Előfizető általi súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha Előfizető a Szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatásokért járó ellenérték megfizetésével késedelembe esik. Ebben az esetben Szolgáltató a késedelemmel érintett napon azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést.
5.10. A Szerződés felmondása írásban, e-mailben vagy a Szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.
5.11. Amennyiben Előfizető vagy megbízottja a Szolgáltatásban kezelt domain nevet más szolgáltatóhoz átregisztrálja, a Szolgáltatás Szolgáltató oldali teljesítése ellehetetlenül és ezért a Szerződés automatikusan megszűnik az átregisztrálás teljesülésével egy időben.

Online felületünkön megkötött szerződés határozatlan időre jön létre. A szerződéskötés menetét lépésről lépésre leírjuk, a folyamat során megadott adatokat a megrendelés véglegesítéséig javítani lehet. A megrendelést 48 órán belül automatikus levélben visszaigazoljuk. A visszaigazolás a megrendelés részünkről történő elfogadását jelenti, ez által érvényes szerződés jön létre. Ha 48 órán belül nem történik visszaigazolás, vagy nem fogadjuk el a megrendelést, akkor nem jön létre a szerződés. Ha 48 órán túl érkezik automatikus visszaigazoló e-mail, az már részünkről nem tekinthető a rendelés elfogadásának. Szóban és e-mailben is leadhatja megrendelését: szóban, írásban, telefonos vagy e-mailes ügyfélszolgálaton keresztül. Az általunk nyújtott szóbeli tájékoztatásról 48 órán belül e-mailes visszaigazolást küldünk, amely e-mail a megrendelés elfogadásának, érvényes szerződés létrejöttének minősül. A honlapon, e-mailben, telefonon kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem iktatjuk. A szerződést mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja. Lehetősége van azonnal, vagy az aktuális számlázási időszak utolsó napjára időzíteni a felmondást. Csak abban az esetben mondhatja fel a szerződését, ha nincs lejárt tartozása vagy esedékes díjbekérője. Ha a szerződését fel akarja mondani, azt megteheti írásban, e-mailben vagy a szolgáltatás erre vonatkozó felületén. Másik szolgáltatóhoz történő átregisztráció esetén mivel a szolgáltatás teljesítése részünkről ellehetetlenül, a szerződés megszűnik.

6. A Szerződés módosítása

6.1. Előfizető az Online ügyfélkapu felületen jogosult az általa igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatos technikai paramétereket önállóan módosítani. Bizonyos módosításoknak feltétele, hogy Előfizetőnek ne legyen lejárt díjtartozása. Szolgáltató a változtatást csak akkor jogosult megtagadni, ha a módosított Szolgáltatás nyújtásához nem áll rendelkezésére megfelelő kapacitása vagy ha a módosítás végrehajtása esetén a Szolgáltatás nyújtásához szükséges műszaki feltételek nem teljesülnének (hibás konfiguráció).
6.2. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásra vonatkozó Díjszabást a piaci viszonyoknak és az általa igénybe vett közreműködők Díjszabásának figyelembevételével rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén módosítani. Szolgáltató a Díjszabás módosításáról annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően köteles írásban vagy e-mailben értesíteni Előfizetőt. A módosítás a már folyamatban lévő, díjfizetéssel már rendezett tárgyidőszakban fizetendő díjakat nem érinti.
6.3. Szolgáltató továbbá indokolt esetben igényelheti a Szerződés feltételeinek módosítását. Ez esetben a módosított szerződésszöveget (illetve a módosított szerződésre mutató hivatkozást) Szolgáltató köteles az Előfizetőnek a módosítás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően írásban vagy e-mail útján elküldeni. Ha Előfizető a Szerződést a Szolgáltató módosítási javaslatának elküldését követő 15 napon belül nem mondja fel rendes felmondással, úgy a Szolgáltató módosítási javaslata az Előfizető részéről elfogadottnak minősül.
6.4. A Szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban érvényes.
6.5. Amennyiben Előfizető olyan szerződésmódosításhoz kéri a Szolgáltató közreműködését, amelyet a Szolgáltató által biztosított online szolgáltatási felületen önállóan is megtehetne, a Szolgáltató jogosult a módosításért külön díjat felszámítani.

A szolgáltatás paramétereit az Ügyfélkapu felületünkön keresztül tudja módosítani. Egyes esetekben a módosítás nem végrehajtható, például ha lejárt számlatartozása van. Csak akkor tagadhatjuk meg a módosítást, ha nincs elég kapacitásunk, vagy ha az új beállítások hibásak. A díjszabás esetleges módosításáról annak életbe lépését 15 nappal megelőzően értesítjük. Az ászf módosítására csak indokolt esetben kerülhet sor, ennek hatályba lépéséről legalább 30 nappal korábban írásos vagy e-mailes értesítést küldünk. Ha az elküldést követő 15 napon belül nem mondja fel a szolgáltatást, akkor a módosításokat elfogadottnak tekintjük. A szerződés bármely egyéb részének módosítása csak közös megegyezés alapján, írásban lehetséges. Ha olyan szerződésmódosításban kéri a közreműködésünket, amelyet egyébként online ügyfélkapunkon önállóan is megoldhat, akkor felszámolhatunk ügyintézési költséget.

7. Együttműködés és kapcsolattartás

7.1. Felek az e-mailt hivatalos írásos formának fogadják el egymás közötti kommunikációjukban. Az értesítés hivatalos módja az e-mail. Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben küldi az Előfizetőnek.
7.2. Előfizető és Szolgáltató köteles együttműködni, ennek során a Szerződés teljesülésével kapcsolatos minden lényeges körülményről kötelesek a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni. Sürgős esetben telefonon közölt üzeneteket kötelező írásban (visszaigazolt e-mail útján vagy ajánlott levélben) megerősíteni.
7.3. Előfizető a Megrendelőlapon megadja a Domain-igénylő és kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és döntési jogosultságaikat.
7.4. Előfizető a Szolgáltatás megrendelése és igénybevétele során köteles valós adatokat megadni. Előfizető felelős a kapcsolattartói adatai naprakészen tartásáért, amennyiben változás áll be valamely adatban, köteles 15 napon belül az erre rendelkezésre álló online felületen frissíteni a megváltozott adatokat. Szolgáltató jogosult a megadott adatokat ellenőrizni, valamint belátása szerint további azonosító adatokat, illetve dokumentumokat bekérni Előfizetőtől. Ilyen irányú felhívás Előfizető általi elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni, korlátozni, vagy a Szolgáltatás elindítását megtagadni.
7.5. Előfizető az erre a célra rendelt online szolgáltatási felületen jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Szolgáltató az Előfizető 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a Megrendelőlapon megadott értesítési címeket megváltoztatni. Előfizető köteles a kapcsolattartásra olyan magán e-mail címet megadni, amelyet nem a Szolgáltatás keretében osztanak ki számra és a Szolgáltatás esetleges korlátozása, vagy megszűnése esetén is elérhető.
7.6. Szolgáltató az Előfizetőt a kapcsolattartás során megadott e-mail cím alapján azonosítja, így Előfizető a kapcsolattartás során köteles a kapcsolattartás céljára megadott e-mail címének segítségével felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot.
7.7. Azokban az esetekben, ahol a Szerződés e-mailben történő közlést tesz lehetővé az e-mail-üzenet kézbesítettnek minősül az elküldést követő 2. munkanapon, kivéve, ha az üzenet kézbesítésének meghiúsulását hibaüzenet jelezte vissza a küldő Fél felé.
7.8. Sürgős intézkedés szükségessége esetén Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot Előfizetővel az Előfizető által megadott elérhetőségeken. Ha Előfizető nem elérhető, úgy Szolgáltató – Előfizető érdekeit is figyelembe véve – saját belátása szerint jár el, ennek keretében megteheti a szükségessé váló intézkedéseket. Ilyen esetben ezen intézkedésekre tekintettel Szolgáltató anyagi felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató egyéb esetekben kizárólag Előfizető felhatalmazása esetén módosít vagy töröl Előfizető által feltöltött adatot.
7.9. Szolgáltató jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni a Szolgáltatás nyújtásában, Előfizető külön hozzájárulása nélkül is.
7.10. Előfizető a Szolgáltatást harmadik személyekre át nem ruházhatja Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. E kötelezettség megszegése Előfizető súlyos szerződésszegésének minősül.
7.11. Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató egyes esetekben (pl. telefonos támogatáskérés esetén) az eljáró személy személyes adatait igényelheti és ellenőrizheti, és az igényelt (támogatási stb.) szolgáltatás nyújtását a sikeres azonosítástól teheti függővé.
7.12. Szolgáltató jogosult az eszközei és hálózata biztonsága érdekében rendszereit felügyelni, indokolt esetben saját hálózata, Előfizető és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat; ilyen esetben Előfizető az ezzel járó esetleges Szolgáltatáskorlátozás vagy egyéb kár esetén Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
7.13. Szolgáltató együttműködik az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal bármilyen jogsértés felderítése érdekében; ennek keretében Szolgáltató eleget tesz különösen az ilyen hatóságok vagy bíróságok esetleges adatszolgáltatási felhívásának. Ilyen esetben Előfizető kárigényt nem érvényesíthet.
7.14. Fent nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

A kommunikáció során a hivatalos írásos forma egymás között az e-mail. Az értesítés hivatalos módja is szintén az e-mail, minden közleményt, értesítést e-mailben küldünk. A szerződés teljesülésére vonatkozó minden lényeges körülményről tájékoztatnunk kell egymást írásban. A megrendelőlapon megadott kapcsolattartó személyeket, adataikat, döntési jogosultságaidat önnek kell megadnia. Ezeknek az adatoknak valósaknak kell lenni, ha bármiben változás áll be, az ügyfélkapun keresztül 15 napon belül módosítania kell. Kapcsolattartásra olyan e-mail címeket kell megadnia, amelyek nem a szolgáltatáshoz kapcsolódnak, és a szolgáltatás esetleges korlátozása vagy megszűnése esetén is elérhetők maradnak. Csak a kapcsolattartás céljára megadott e-mail címek segítségével tudja felvenni velünk a kapcsolatot, ez alapján tudjuk önt beazonosítani. Az e-mailt kézbesítettnek tekintjük az elküldést követő második munkanapon belül, kivéve, ha az elküldésről hibaüzenetet kapunk vissza. Sürgős esetekben a megadott elérhetőségeken próbáljuk meg felvenni önnel a kapcsolatot – ha nem sikerül, akkor saját belátásunk szerint járunk el. Az esetleges jogsértések felderítése érdekében együttműködünk az eljáró hatóságokkal, bíróságokkal, ilyen esetekben kárigényt nem nyújthat be. Ami ebben az ÁSZF-ben nincs rögzítve, azokra a Ptk. vonatkozó jogszabályai érvényesek, jogvita esetén pedig a területileg illetékes bírósághoz lehet fordulni.